Szanowni Państwo,

Aktualne oferty na szkolenia organizowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej 

 

Cykl szkoleń z Rekomendacji E-SKOK:

 

Cz. 3 - ryzyko płynności w dniach w dniach 4-5.12.2018 - szkolenie potwierdzone, ale można jeszcze zgłaszać uczestników!

 

Cz. 4 - ryzyko stopy procentowej w dniach 15-16.01.2019 - CZEKAM NA ZGŁOSZENIA! 

 

Szkolenia księgowe, które odbędąsięw Sopocie w dniach 11 i 12 grudnia 2018

 

- CIT i PIT –rozliczenie roku 2018 w CIT „źródła przychodów”, nowe obowiązki podatkowe w 2019 r. 

- VAT i Ordynacja podatkowa na 2019 r.

Szkolenie z PSD II z Andrzejem Lancem w Warszawie w dniu 12 grudnia 2018

 

Zmiana zasad prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego nienależycie wykonanych lub niewykonanych transakcji płatniczych,

b) zmiana zasad odpowiedzialności za transakcje oszukańcze,

c) skutki przyjętych rozwiązańdla banków i toczących siępostępowań.

Ustawa o usługach płatniczych - nowe zasady zwracania środków przekazanych na niewłaściwy rachunek bankowy:

a) regulacje banku,

b) tryb postępowania,

c) problem przedawnionych roszczeń,

d) zasady zwracania środków przekazanych metodą SPLIT PAYMENT.

Szkolenie z MRELna temat wymogu min poziomu funduszy własnych i zobowiązańpodlegających umorzeniu lub konwergencji  z Michałem Kijorem w Sopocie 

w dniu 13 grudnia 2018 - oferta wkróce!

Szkolenie z EuroFATCA  z Piotrem Pałką w Warszawie w dniu 14 grudnia 2018

 

Duża nowelizacja europejskiej i amerykańskiej regulacji FATCA - nowe obowiązki i obciążenia finansowe dla SKOK 

 

Zapraszam do zgłaszania uczestników,

Monika Tarnowska

 

Szanowni Państwo,
Zapraszam na cykl czterech szkoleń dotyczących
Rekomendacji E-SKOK:
a) Cz. 1 - ryzyko operacyjne w dniach 25-26.10.2018
b) Cz. 2 - ryzyko koncentracji w dniach 4-5.10.2018
c) Cz. 3 - ryzyko płynności w dniach w dniach 4-5.12.2018
d) Cz. 4 - ryzyko stopy procentowej w dniach 15-16.01.2019

Zakres tematyczny programów obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Szkolenia uwzględniają aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

Szkolenia umożliwią zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

·       stosowanych narzędzi zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka,

·       wymogów zewnętrznych nakładanych na kasy w tym obszarze,

·       wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ww. ryzykami.     

Zajęcia prowadzone są każdorazowo w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi (wykład w 1-wszym dniu i ćwiczenia w 2-gim dniu szkolenia). Ćwiczenia dotyczą narzędzi powszechnie stosowanych w obszarze zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Szkolenia kierowane są do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ww. ryzyk, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

Forma, sposób prowadzenia oraz zakres tematyczny zajęć gwarantują, że w szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby posiadające doświadczenie w obszarze zarządzania danego rodzaju ryzykiem, jak i osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w tym obszarze. 

W ramach szkolenia prowadzący przekaże opracowane przez siebie materiały: strategie, polityki, procedury i instrukcje dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka.

Przy większej ilości zgłoszeń na ww szkolenia - ceny promocyjne, zapraszam do negocjaji. 

Z poważaniem,
Monika Tarnowska
PS. 
Zapraszam też na szkolenia organizowane na południu Polski w Czerwionce-Leszczyny k/Katowic - 24 października 2018 oraz 30 października 2018 w Centrali SKOK w Sopocie z Nowej Ustawy o PPP (AML IV) z prowadzącym Andrzejem Lancem.
Planujemy również Szkolenie z minimalnego wymogu środków własnych i zobowiązańkwalifikowanych - MREL dla SKOK prowadzone przez Michała Kijora w dniu 13 grudnia w Sopocie.
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Zapraszam na szkolenia organizowane przez Fundację Edukacji Spółdzielczej

Rekomendacja E-SKOK dotycząca dobrych praktyk - II cz. ryzyko koncentracji prowadzone przez Piotra Nycza w dniach 4-5 października 2018 w Warszawie.

Nowa Ustawa o PPP (AMLIV) prowadzone przez Andrzeja Lanca w dniu 20 września w Warszawie. 

UWAGA 

Szkolenie "Nowa Ustawa o PPP (AML IV)" organizowane przez FES kierowane jest nie tylko do osób odpowiedzialnych, ale równieżdo wszystkich pracowników SKOK, którzy zajmująsięczynnościami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w SKOK - w tym także pracowników operacyjnych. Na szkoleniu omówione zostanąobowiązki pracowników, wraz z podkreśleniem różnic wprowadzonych nowąustawą.

Wymóg udziału w programach szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy jest wymogiem ustawowym (art. 52), a także wynika z procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w SKOK. 

Z poważaniem,

Monika Tarnowska 

 

Szanowni Państwo, 

 

W sierpniu planujemy szkolenia dwudniowe w Warszawie. proszę zapoznać sięz ofertą i zgłaszać uczestników. 

 

Rekomendacja D- SKOK. Standardy wewnętrzne - z Grzegorzem Banasiem - bezpłatne szkolenie w ramach Centrum Compliance SKOK

w dniach 22-23 sierpnia 2018

Rekomendacja E-SKOK dotycząca dobrych praktyk - cz II Ryzyko koncentracji - z Piotrem Nyczem-

w dniach 30-31 sierpnia 2018

Z powazaniem, 

Monika Tarnowska