Szanowni Państwo,
Zapraszam na cykl czterech szkoleń dotyczących
Rekomendacji E-SKOK:
a) Cz. 1 - ryzyko operacyjne w dniach 25-26.10.2018
b) Cz. 2 - ryzyko koncentracji w dniach 4-5.10.2018
c) Cz. 3 - ryzyko płynności w dniach w dniach 4-5.12.2018
d) Cz. 4 - ryzyko stopy procentowej w dniach 15-16.01.2019

Zakres tematyczny programów obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Szkolenia uwzględniają aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

Szkolenia umożliwią zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

·       stosowanych narzędzi zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka,

·       wymogów zewnętrznych nakładanych na kasy w tym obszarze,

·       wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ww. ryzykami.     

Zajęcia prowadzone są każdorazowo w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami warsztatowymi (wykład w 1-wszym dniu i ćwiczenia w 2-gim dniu szkolenia). Ćwiczenia dotyczą narzędzi powszechnie stosowanych w obszarze zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Szkolenia kierowane są do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ww. ryzyk, a także pracowników audytu i kontroli wewnętrznej.

Forma, sposób prowadzenia oraz zakres tematyczny zajęć gwarantują, że w szkoleniu mogą brać udział zarówno osoby posiadające doświadczenie w obszarze zarządzania danego rodzaju ryzykiem, jak i osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w tym obszarze. 

W ramach szkolenia prowadzący przekaże opracowane przez siebie materiały: strategie, polityki, procedury i instrukcje dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka.

Przy większej ilości zgłoszeń na ww szkolenia - ceny promocyjne, zapraszam do negocjaji. 

Z poważaniem,
Monika Tarnowska
PS. 
Zapraszam też na szkolenia organizowane na południu Polski w Czerwionce-Leszczyny k/Katowic - 24 października 2018 oraz 30 października 2018 w Centrali SKOK w Sopocie z Nowej Ustawy o PPP (AML IV) z prowadzącym Andrzejem Lancem.
Planujemy również Szkolenie z minimalnego wymogu środków własnych i zobowiązańkwalifikowanych - MREL dla SKOK prowadzone przez Michała Kijora w dniu 13 grudnia w Sopocie.
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Zapraszam na szkolenia organizowane przez Fundację Edukacji Spółdzielczej

Rekomendacja E-SKOK dotycząca dobrych praktyk - II cz. ryzyko koncentracji prowadzone przez Piotra Nycza w dniach 4-5 października 2018 w Warszawie.

Nowa Ustawa o PPP (AMLIV) prowadzone przez Andrzeja Lanca w dniu 20 września w Warszawie. 

UWAGA 

Szkolenie "Nowa Ustawa o PPP (AML IV)" organizowane przez FES kierowane jest nie tylko do osób odpowiedzialnych, ale równieżdo wszystkich pracowników SKOK, którzy zajmująsięczynnościami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w SKOK - w tym także pracowników operacyjnych. Na szkoleniu omówione zostanąobowiązki pracowników, wraz z podkreśleniem różnic wprowadzonych nowąustawą.

Wymóg udziału w programach szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy jest wymogiem ustawowym (art. 52), a także wynika z procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w SKOK. 

Z poważaniem,

Monika Tarnowska 

 

Szanowni Państwo, 

 

W sierpniu planujemy szkolenia dwudniowe w Warszawie. proszę zapoznać sięz ofertą i zgłaszać uczestników. 

 

Rekomendacja D- SKOK. Standardy wewnętrzne - z Grzegorzem Banasiem - bezpłatne szkolenie w ramach Centrum Compliance SKOK

w dniach 22-23 sierpnia 2018

Rekomendacja E-SKOK dotycząca dobrych praktyk - cz II Ryzyko koncentracji - z Piotrem Nyczem-

w dniach 30-31 sierpnia 2018

Z powazaniem, 

Monika Tarnowska 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkanie członków Centrum Compliance SKOK organizowane w ramach Centrum Compliance SKOK przy Fundacji Edukacji Spółdzielczej we współpracy z KasąKrajową.

Centrum Compliance SKOK

przy Fundacji Edukacji Spółdzielczej

zaprasza na

BEZPŁATNE SPOTKANIE CZŁONKÓW CENTRUM COMPLIANCE SKOK - ALERTY REGULACYJNE 2018

które odbędzie sięw dniu 25 maja 2018 r. w Warszawie 

W trakcie spotkania każdy z uczestników otrzyma kolejne wydanie Biuletynu Centrum Compliance SKOK obejmujące m.in. przykładowe wzory regulacji wewnętrznych z zakresu audytu wewnętrznego oraz komentarz do zmieniających sięprzepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych istotnych w działalności każdego SKOK.

Podczas spotkania będąomawiane takie regulacje jak: RODO, nowa ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (nowe zasady sporządzania i składania sprawozdańfinansowych), STIR, Split - Payment, PSD 2, PAD, rozporządzenie BMR (plany awaryjne na wypadek wycofania wskaźnika referencyjnego/wskaźniki referencyjne w umowach kredytu konsumenckiego oraz kredytu hipotecznego), MIFID 2 (nowe zasady dla SKOK jako pośredników funduszy inwestycyjnych), AML IV i V (nowe zasady przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu), Rekomendacja D - SKOK (nowe zasady zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego SKOK), uchwały KNF w sprawie nadzoru w SKOK nad produktami bankowości detalicznej oraz polityki wynagradzania w SKOK tj. najbliższe wyzwania stojące przed SKOK w związku ze zmieniającymi sięprzepisami prawa oraz rekomendacjami nadzorczymi.

Celem spotkania jest przygotowanie jego uczestników do zmian jakie trzeba wprowadzićw SKOK w 2018 r., aby dostosowaćSKOK do nowych wymagańustawowych oraz rekomendacji nadzorczych, które jużwkrótce Kasy będąmusiały spełnić. Ponadto spotkanie ma na celu wymianędoświadczeńuczestników spotkania we wdrażaniu przepisów prawa oraz rekomendacji nadzorczych w działalności SKOK. 

Prowadzący: PIOTR PAŁKA Radca prawny/Koordynator Centrum Compliance SKOK.

 

Zgłoszenia wraz z oświadczeniem uczestnika proszę przesyłać emailem na formularzach.

 

Jednocześnie zachęcam do zgłaszania uczestników na szkolenia proponowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej :

 

PROCES SPRZEDAŻY KREDYTU HIPOTECZNEGO w świetle nowej USTAWY 

O KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI - 3 lipca 2018 w Sopocie - Anna Boryszewska

 

Rekomendacja E - SKOK dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych. CzęśćII - ryzyko koncentracji - Piotr Nycz- 11- 12 lipca 2018 w Warszawie

 

Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy (AML IV) - Andrzej Lanc - 13 czerwca 2018 w Warszawie 

oferta wkrótce !

 

Wdrożenie ustawy PAD - Andrzej Lanc - 27 czerwca 2018 w Warszawie

Rekomendacja D-SKOK Standardy wewnętrzne - Grzegorz Banaś - 5 lipca 2018 w Warszawie

oferta wkrótce !

 

Zgłoszenia na szkolenia płatne wraz z oświadczeniem proszęprzesyłać emailem na otrzymanych formularzach.


Monika Tarnowska