Na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu przyjęto następujące 4 ustawy mające wpływ na działalność Kas:

 

        I.            Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw ( BTE)

Najważniejsze zmiany- likwidacja BTE, termin na uregulowanie zaległości min. 14 dni roboczych od wezwania, podanie w wezwaniu  informacji o możliwości przeprowadzenie restrukturyzacji, obowiązek podania przyczyny w przypadku negatywnej decyzji w zakresie restrukturyzacji, przywilej dla banków w postaci ograniczenia wysokości wpisu sądowego w sprawach cywilnych.

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.(6)) w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a:

Art. 13. 1. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

2. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

1a. W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.(7)), opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.

Wpływ na Kasę: organizacyjny, proceduralny, dyskryminacja względem banków

 

     II.            Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Regulacja dotyczy Wsparcia finansowego osób które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy. Kasy będą musiały wnosić wraz z pozostałymi kredytodawcami składkę proporcjonalnie do posiadanego portfela takich kredytów. Informację o wielkości portfela będzie podawała Komisja Nadzoru Finansowego. Środki finansowe w dniu uruchomienia funduszu mają wynosić 600 000 000 zł.  

Wpływ na Kasę: finansowy

 

   III.            Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (rachunki uśpione)

Najważniejsze zmiany- wprowadzenie wymogów w zakresie uznawania rachunków za rozwiązane i wygasłe. Konieczność naliczania odsetek umownych po rozwiązaniu umowy  (m.in. w przypadku zgonów), a waloryzowania po wygaśnięciu. Umowy rozwiązane są wiążące do dnia wypłaty środków ( wydaje się że nie będzie dochodziło do przedawnienia- konieczna weryfikacja prawna tego aspektu). Obowiązki sprawdzania  w określonych sytuacjach w Centralnej Ewidencji czy członkowie kasy żyją, wymiana informacji z KIR w zakresie rachunków.  

Wpływ na Kasę: organizacyjny, proceduralny, finansowy (waloryzacja, oprocentowanie umowne, koszty związane z wymianą inf. z KIR, pozyskiwaniem inf. z Centralnej Ewidencji)

 

  IV.            Ustawa z dnia 9 października 2015 roku  o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych , ustawy – Kodeks cywilny, oraz niektórych innych ustaw

Najważniejsze zmiany-ograniczenia w zakresie odsetek, uzależnienie odsetek ustawowych od stopy referencyjnej. Przy obecnym poziomie stopy referencyjnej Kasa może zyskać przy nowozawieranych umowach na odsetkach karnych.

 

Porównanie mechanizmów i wysokości odsetek zawiera poniższa tabela:

Rodzaj odsetek Obecnie Od 01.01.2016
Mechanizm Wartość Mechanizm Wartość
Ustawowe Rozporządzenie 8% Stopa referencyjna NBP + 3,5 p.p. 5%
Maksymalne 4x stopa lombardowa 10% 2x odsetki ustawowe 10%
Ustawowe za opóźnienie Brak - Stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p. 7%
Maksymalne za opóźnienie Brak (4x lombard) 10% 2x odsetki ustawowe za opóźnienie 14%

 

Wpływ na Kasę: organizacyjny (zmiany wzorców umownych), finansowy (dostosowanie skokcomu, ograniczenie odsetek karnych w starych sprawach)

 

By: A. Lewkowska-Wrona